คลังรายงาน ครม. แนวโน้มเก็บรายได้ต่ำลง รัฐต้องลดรายจ่ายไม่จำเป็น