AWC ปี 64 พลิกกำไร 861 ล้าน -เข้าซื้อหุ้น 4 บริษัท จาก”เจ้าสัวเจริญ” 1.38 พันล.
Read Time:6 Minute, 55 Second

AWC ปี 64 พลิกกำไร 861 ล้าน -เข้าซื้อหุ้น 4 บริษัท จาก”เจ้าสัวเจริญ” 1.38 พันล.

0 0

AWC ปี 64 พลิกกำไร 861 ล้าน โต 192.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุ 930 ล้าน พร้อมปันผล 0.01076 บาท กำหนดจ่าย 20 พ.ค.65 “บอร์ด”อนุมัติ ซื้อหุ้น ” โฮเทลส์ เวิลด์ 9 – วาไรตี้ แอสเซ็ท 1- รีเทล เวิลด์ 5 – อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จาก”เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รวม1.38 พันล้าน

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC แจ้งผลการดำเนินงานปี2564 โดยมีกำไรสุทธิ 861 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 930 ล้านบาท เนื่องจาก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID19อย่างต่อเนื่องหลายระลอก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤติบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างรอบด้าน โดยบริษัทมุ่งเน้นจัดการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับโครงสร้างและเพิ่มระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาอย่างแข็งแกร่ง รวดเร็ว และก้าวกระโดดอีกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทได้รับกำไรจากการรวมมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของทรัพย์สินที่มีคุณภาพในพอร์ตของบริษัทซึ่งได้เห็นการเพิ่มมูลค่าอย่าต่อเนื่อง นอกจากนี้ พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อวางรากฐานธุรกิจด้วยความแข็งแกร่งและสร้างคุณค่าในระยะยาวเพื่อความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์หลักของบริษัทจะสามารถส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท (1) กลับมาแข็งแกร่งขึ้น(2) กลับมาฟื้นตัวได้เร็ว และ (3) เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01076 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 344.40 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 29 เม.ย. 2565 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20พ.ค. 2565

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการใช้สิทธิในการซื้อหรือพัฒนาทรัพย์สิน (Right to Purchase or Develop) ตามสัญญาให้สิทธิระหว่าง บริษัทฯ กับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (“ผู้ให้สิทธิ”) ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาใช้ เพื่อการเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด การเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 จำกัด และ บริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด และการเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์9 จำกัด (“โฮเทลส์ เวิลด์9”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในโฮเทลส์ เวิลด์9จากผู้ถือหุ้นเดิมของโฮเทลส์ เวิลด์9 (“ผู้ขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์9”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯโดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในการลงทุนครั้งนี้บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 200,000 หุ้น หรือคิดร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของโฮเทลส์ เวิลด์9 (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์9”) รวมมูลค่าประมาณ 438 ล้านบาท

นอกจากนี้ โฮเทลส์ เวิลด์9 ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 1,536.22 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,978.60 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ชูรีประมาณไตรมาสที่ 3 ใน ปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จากผู้ขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 จะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญโฮเทลส์ เวิลด์ 9 รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิหนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น

2. การเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 จำกัด (“วาไรตี้ แอสเซ็ท 1”) และบริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด(“รีเทล เวิลด์ 5”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จากผู้ถือหุ้นเดิมของทั้งสองบริษัท (“ผู้ขายหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และหรือบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และจะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของรีเทล เวิลด์ 5 (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5”) รวมมูลค่าประมาณ 647ล้านบาท

นอกจากนี้ วาไรตี้ แอสเซ็ท 1และรีเทลเวิลด์ 5 ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ 983.84 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 1,637.31 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ชูรีประมาณไตรมาสที่ 1 ใน ปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จากผู้ขายหุ้นสามัญวาไรตี้แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 จะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญวาไรตี้ แอสเซ็ท 1 และรีเทล เวิลด์ 5 รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น

3.การเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (“อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในอิมม์โฮเต็ล เจริญกรุง จากผู้ถือหุ้นเดิมของอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง (“ผู้ขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีในการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งหมดจำนวน 5,000,000 หุ้น หรือคิดร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง (“ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง”) รวมมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง ต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการจำนวนประมาณ579 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง ต้องชำระทั้งสิ้นประมาณ 882 ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินโครงการภายใต้แบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ชูรีประมาณไตรมาสที่ 4 ใน ปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จากผู้ขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุงเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุงจะชำระเงินเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญอิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ หนี้สินตามบัญชี และเงินลงทุนพัฒนาโครงการส่วนเพิ่ม (หากมี) จนถึงวันที่ซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post TPCH แจกปันผลอีก 0.053 บาท ตั้งเป้าผลงานปีนี้โต 30-40%
Next post OTO อวดงบปี 64 กำไรโต 2 เท่าตัว